Regulamin tłumaczeń

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin świadczenia usług dotyczy zleceń składanych elektronicznie. Złożenie zlecenia  jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.
2. B.J.Language Centre zobowiązuje się do wykonania tłumaczenia zgodnie z zaakceptowanymi przez B.J.Language Centre i Klienta warunkami zlecenia, obejmującymi podany termin realizacji, warunki płatności, format pliku źródłowego oraz typ tłumaczenia.
3. Teksty przetłumaczone są oddawane klientowi w takim samym formacie jak pliki źródłowe.
4. Wielkość jednej strony to 1800 znaków (łącznie z odstępami). Do rozliczeń wykorzystywana jest suma znaków tekstu oryginalnego. Pojedyncze zlecenia są rozliczane z dokładnością do 0.5 strony.

Ochrona prywatności

1. Wszelkie dane Klienta są gromadzone i przetwarzane przez B.J.Language Centre w celu prawidłowego wykonania zlecenia.
2. B.J.Language Centre podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta i wszelkich innych udostępnianych danych, w tym w szczególności tekstów zlecanych do tłumaczenia. B.J.Language Centre zastrzega sobie prawo do udostępnienia tekstów oryginalnych osobom współpracującym z B.J.Language Centre w celu wykonania zlecenia.

Płatności

1. B.J.Language Centre przystępuje do wykonania zlecenia z chwilą otrzymania potwierdzenia dokonania płatności.
2. B.J.Language Centre ma prawo dochodzić zapłaty należności oraz naliczać ustawowe odsetki od zaległych należności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Termin wykonania

1. Za termin wykonania tłumaczenia uznaje się termin wskazany w zleceniu. B.J.Language Centre jest zobowiązany do wykonania i udostępnienia tekstu przed upływem podanego terminu wykonania zlecenia.
2. W przypadku niedotrzymania przez B.J.Language Centre terminu wykonania zlecenia, rachunek klienta w B.J.Language Centre zostanie skredytowany kwotą równą 5% wartości opóźnionego zlecenia za każdy dzień opóźnienia, przy czym kwota ta nie może w sumie przekroczyć 50% wartości zlecenia. W przypadku opóźnień w wykonaniu zleceń przekraczających 10 dni, klient ma prawo odstąpić od umowy o wykonanie tłumaczenia z B.J.Language Centre bez ponoszenia konsekwencji finansowych.
3. Maksymalna odpowiedzialność B.J.Language Centre za zawinione przekroczenie terminu wykonania zlecenia jest ograniczona do kwoty równej 50% wartości opóźnionego zlecenia.

Reklamacje

1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakości wykonanego tłumaczenia muszą zostać zgłoszone B.J.Language Centre w ciągu 3 dni od daty udostępnienia przetłumaczonego tekstu. Niezgłoszenie zastrzeżeń w ciągu 3 dni od daty udostępnienia przetłumaczonego tekstu oznacza, że klient przyjmuje wykonane tłumaczenie bez zastrzeżeń.
2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, B.J.Language Centre jest zobowiązany do usunięcia wad tłumaczenia w najkrótszym możliwym terminie. B.J.Language Centre może odstąpić od prawa do usunięcia wad, przy czym w takim przypadku klient ma prawo do otrzymania zwrotu 50% zapłaconej kwoty odpowiadającej fragmentom przetłumaczonego tekstu, które zostały uznane za wadliwe.

Postanowienia końcowe

1. B.J.Language Centre nie odpowiada za wszelkie straty i szkody poniesione przez klienta w związku z wykonaniem danego zlecenia. Zakres i charakter odpowiedzialności B.J.Language Centre jest ograniczony do przypadków wymienionych w niniejszym Regulaminie Świadczenia Usług.
2. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*